خرافات

عكس امام <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در سال 1357 مردم شديداً درگير كارهاي انقلاب اسلامي و مبارزه با عوامل رژيم بودند و جوانان و دانشجويان با پخش تراكت و اعلاميه هاي حضرت امام خميني رهبر كبير و تبعيدي انقلاب ، هرلحظه به افراد عامي و بيسواد آگاهي ميدادند و آنان را در جريان جنايات و ظلم و ستم عوامل رژيم قرار ميدادند .

در يكي از روزهاي پاييز سال 57 از طرف عوامل ناشناخته اي كه در صدد تحميق مردم و انحراف انقلاب از واقعيات علمي بسمت خرافات ، شايعه اي در سطح بسيار وسيع و گسترده در سطح كشور منتشر گرديد به اين مضمون كه عكس امام خميني در روي كرة ماه نمودار شده است و وقتي به ماه كه در آسمان بصورت بدر كامل خودنمايي ميكرد نگاه كنيد عكس امام را ملاحظه مي كنيد.

 مردم كه عاشق رهبر كبير انقلاب بودند ، از روي عشق و علاقة زياد اين شايعه را باور كردند و بر روي پشت بامها رفته و مثل زمانيكه كه در عصر آخرين روز ماه رمضان بدنبال رؤيت ماه شوال هستند ، مشغول رصد ماه كامل شده و سايه روشن هاي روي ماه را هر كسي به نسبت قوة تخيل خود تعبير و تفسير ميكرد و به ديگران القاء مينمود كه آن عكس است و آن عمامة حضرت امام است و آن ريش مبارك و آن چشم ايشان است . در كميجان حتي يك نفر بنام شيخ ... كه فردي عامي بود حتي توانسته بود قلم امام را هم كه پشت گوشش گذاشته بود تشخيص دهد .

 پدر بزرگ وقتي با اين ماجرا مواجه شده بود شروع به دعوا ومرافعه با كساني كرده بود كه در بامها آسمان را رصد ميكردند و ضمن نصيحت آنان ، گفته بود عقلتان كجا رفته است ؟

چرا عشق و علاقه ، اينقدر چشم عقلتان را كور كرده است ؟

 عكس امام بر روي ماه چكار ميكند ؟ بجاي اينكار ها به حرف رهبر عمل كنيد و از كارهاي خرافي و دور از عقل دوري كنيد .

/ 0 نظر / 21 بازدید