کمال آباد

امامزاده كمال آباد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در سال 1345 شايعه اي در سراسر مناطق شهري و روستايي منطقة اراك پيچيد كه : در كمال آباد ائمه گرد آمده و معجزات زيادي كرده اند .

اين شايعه كه كاملاً دروغ و ساخته و پرداختة افراد خاصي بود منجر به تهييج عمومي و هجوم مردم و كشاورزان معتقد و با ايمان و ساده دلي شد كه مشغول درو كردن گندم هايشان بودند .

آنان كار اصلي كشت و زرع و دروگري و جمع آوري محصول خود را رها كرده و گروه گروه به سمت كمال آباد براه افتادند .

بعضي با تراكتور ، برخي با دوچرخه ، بسياري با الاغ و اسب و استر و بعضي هم سوار كاميون و اتوبوس شده و خود را به كمال آباد رساندند .

كمال آباد روستايي است كه در كنار آهنگران و در حوالي روستاهاي تاج آباد وعزيزآباد ( در بين راه اراك - فراهان ) قرار دارد و از قديم داراي يك امامزادة كوچك و محقري بود ، كه مردم روستا گاهي به زيارت آن مي رفتند .

 اما آنسال ناگهان فردي شايع كرد كه تمام امامان را ديده است كه يك شب براي زيارت به مرقد آن امامزاده آمده بودند و همين شايعه كه راست و دروغ بودن آن هيچگاه محرز نگرديد ، باعث آن شور و هيجان عمومي شد .

مردم مؤمن و مسلمان كه با اين باورها و اعتقاد عميق به ائمة هدي بزرگ شده اند و با همان زندگي مي كنند ، از گوشه كنار كشور و شهرها و روستاهاي اطراف بسمت كمال آباد براه افتادند و چنان جمعيتي در آن روستا گردآمدند كه تمامي امكانات مردمي خانه هاي روستا هم قادر به تأمين امكانات رفاهي و بهداشتي مورد نياز مردم و مراجعان نبود .

مراجعين حتي در رابطه با تأمين مواد اولية غذايي و آب شرب سالم و خنك مورد نياز نيز دچار محدوديت شده و بهداشت عمومي هم به خطر افتاده بود .

 ارزاق عمومي به اندازة كافي نبود و مردم هم هردم اين شايعه را قوت مي بخشيدند و ديگران را به سمت آن روستاي محروم و امامزادة كوچكش كه بتازگي عظمت كاذبي پيدا كرده بود جذب ميكردند .

در اين حال وقتي پدر بزرگ فهميد كه دو پسرش هم به كمال آباد رفته اند با آنان بشدت برخورد كرد و به مردم نصيحت ميكرد كه اينكارها ساخته و پرداخته ذهن كساني است كه دوست واقعي دين و ائمه نيستند و به اين ترتيب تيشه بريشة دين ميزنند .

خدا درقلب ماست و براي هرچيزي و هركاري فقط بايد از او كمك بخواهيم .

باو خبر رسيد كه چشمان نابيناي بتول دختر يكي از كميجاني ها در اثر معجزة امامزادة كمال آباد بينا شده است ، ولي پدربزرگ گفت من تا با چشمان خودم نبينم باور نميكنم ، وقتي آن خانواده از كمال آباد برگشت معلوم شد كه ماجراي بينا شدن دخترشان شايعه اي بي اساس بيشتر نبوده است .

 از اين ماجرا فقط كشاورزان ساده دلي كه كار درو مزارع خود را رها كردند ، زيان ديدند وگرنه كساني كه در اطراف كمال آباد به كسب و كار مي پرداختند سود كلاني به جيب زدند و بالاخره ماجرا به همان صورتي كه شروع شده بود بخودي خود و بي سروصدا خوابيد و به فراموشي سپرده شد .

هر امامزاده ای معجزه نميکنه !

/ 1 نظر / 113 بازدید