دبيرستان

- احداث ساختمان اولين دبيرستان پسرانه كميجان <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

زميني كه اين دبيرستان را بر رويش ساختند ، قبرستان متروكه و قديمي بود كه بداخل روستا افتاده بود و پدربزرگم باباتقي اين بار هم ناظر عمليات ساختماني آن بود و در جريان پي كني و خاكبرداري هاي آن ، آنقدر قطعات مختلف استخوان اسكلت آدمي خارج ميشد كه كارگرها كه همگي هم محلي و نوبتي بودند زله شده و به امان آمده بودند ، ولي بابابزرگ جدي تر از آن بود كه با چند تا اسكلت سر و پا و دست و دنده آدمها و اموات قديمي جا خالي كند و به هر ترتيبي بود كار را تا آخر ادامه داد و ساختمان دبيرستان را در سال 1345 باتمام رساند .

آو که با آنهمه اسکلت و قلم سر کرد

ديدی آخر که چه سان پيرهنی در برکرد؟

/ 0 نظر / 6 بازدید